Scroll Top

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Когато използвате услугите на  хотел „Палас“ – Свети Влас, предоставени от „Куентин“ ЕООД , наричано по-долу за краткост Куентин, или „ние“, Вие ни поверявате Ваша лична информация.

Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни се определят като: „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Други основни понятия:

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

Защо „Куентин“ ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например настаняване в хотела, или онлайн резервации и плащания – банков превод чрез кредитна и/или дебитна карта, за регистрация Ви като гост на хотела, за да можем да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди сключване на договор с Вас.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Куентин“ ЕООД ще поиска от вас изричното Ви съгласие за тяхното получаване, което винаги можете да оттеглите.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: три имена, телефонен номер, имейл адрес,  единен граждански номер,  данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, номер на банкова сметка, IP адрес.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Какви видове бисквитки използва сайтът на Хотел Палас?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика. Научете повече за нашата Политика за бисквитките.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

 • За предоставяне на изискана от Вас информация;
 • Кореспонденция преди сключване на договор;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за преодставяне на хотелски услуги;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;
 • Изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите, които реклами винаги можете да откажете да получавате;

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Основание за събиране и съхранение на лични данни:

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е едно или повече от следните:

– вашето съгласие, ;

– с оглед изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор;

– когато обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение;

– за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Лични данни на деца:

Ние не събираме лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че обработваме лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Куентин“ ЕООД , свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящото уведомление. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок. 

Разкриване на Ваши лични данни пред трети лица:

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни:

 • Банковата институция, с която работим
 • Счетоводната кантора, която ни обслужва;
 • Нашите офиси, които работят на партньорски принцип;
 • Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи

Когато „Куентин“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – подизпълнители на „Куентин“ ЕООД, то ние сключваме договори с тези трети лица-подизпълнители и взимаме мерки, с които да се гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това и съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и приложимото законодателство. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „Куентин“ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Ние нямаме намерение да предават вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

Период на съхраняване на данните:

Ние обработваме и съхраняваме лични данни за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Декларация за поверителност, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Куентин“ ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • Имате право да поискате от „Куентин“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • Имате право да поискате от „Куентин“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие, в случай, че основанието за обработване и съхранение на лични данни е съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  • или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Имате право да поискате от „Куентин“ ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено „Куентин“ ЕООД, в случай, че основанието за обработване и съхранение на лични данни е съгласие;
 • Имате правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • Имате право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

„Куентин“ ЕООД  ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Актуализиране

Ние има право периодично да актуализира тази Декларация, с която актуализация Вие ще бъдете запознати. При промяна в настоящата декларация, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Декларация-поверителност.